دسته‌بندی نشده

2 (2487)

فصل اول: مقدمه‌اي بر عمليات حرارتي سطحي 1/1. عمليات حرارتي نفوذي يا عمليات حرارتي – شيميايي كربن‌دهي نيتروژن‌دهي كربن و نيتروژن‌دهي همزمان بودهي روش‌هاي نفوذي ديگر 1/2. عمليات حرارتي انتخابي يا موضعي 1/3. روش‌هاي نوين سخت‌كردن سطحي 1-3-1. عمليات... ادامه متن

فصل اول: مقدمه‌ای بر عملیات حرارتی سطحی 1/1. عملیات حرارتی نفوذی یا عملیات حرارتی – شیمیایی کربن‌دهی نیتروژن‌دهی کربن و نیتروژن‌دهی همزمان بودهی روش‌های نفوذی دیگر 1/2. عملیات حرارتی انتخابی یا موضعی 1/3. روش‌های نوین Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2487)

فصل اول: مقدمه‌اي بر عمليات حرارتي سطحي 1/1. عمليات حرارتي نفوذي يا عمليات حرارتي – شيميايي كربن‌دهي نيتروژن‌دهي كربن و نيتروژن‌دهي همزمان بودهي روش‌هاي نفوذي ديگر 1/2. عمليات حرارتي انتخابي يا موضعي 1/3. روش‌هاي نوين سخت‌كردن سطحي 1-3-1. عمليات... ادامه متن

فصل اول: مقدمه‌ای بر عملیات حرارتی سطحی 1/1. عملیات حرارتی نفوذی یا عملیات حرارتی – شیمیایی کربن‌دهی نیتروژن‌دهی کربن و نیتروژن‌دهی همزمان بودهی روش‌های نفوذی دیگر 1/2. عملیات حرارتی انتخابی یا موضعی 1/3. روش‌های نوین Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2486)

بخش اول 1-خط عضو اصلي يك راه آهن به سه زبان مهم بين المللي (انگليسي- آلماني و فرانسه) به ترتيب راه آهن را (EISEN bahn)- Rail road- Rail way كو Chemin de fer مي نامند. در حدود 160 سال از عمر آن مي گذرد ولي هنوز نه تنها از اهميت آن كاسته نشده بلكه روز به روز با ارزش و عظمت آن... ادامه متن

بخش اول 1-خط عضو اصلی یک راه آهن به سه زبان مهم بین المللی (انگلیسی- آلمانی و فرانسه) به ترتیب راه آهن را (EISEN bahn)- Rail road- Rail way کو Chemin de fer می نامند. Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2485)

كارخانه كشت و صنعت شمال (( هيدروژناسيون روغن نباتي )) استاد مربوطه : جناب آقاي مومني محقق : هادي جمالي – محمدرضا شيرزاد فرد >> پائيز 83 << مقدمه : روغنها و چربيها از زمانهاي بسيار دور يكي از... ادامه متن

کارخانه کشت و صنعت شمال (( هیدروژناسیون روغن نباتی )) استاد مربوطه : جناب آقای مومنی محقق : هادی جمالی – محمدرضا شیرزاد فرد >> پائیز 83 << مقدمه : روغنها و چربیها از زمانهای Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2484)

بنام خدا سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شركت شهركهاي صنعتي مازندران معاونت صنايع كوچك طرح امكان سنجي "توليد دستگاه آبميوه گيري" پاييز 85 عنوان صفحه فصل اول : شناخت پروژه محصول 6 معرفي پروژه و اهداف آن 6 اهداف اصلي در چهار چوب رشد و... ادامه متن

بنام خدا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران معاونت صنایع کوچک طرح امکان سنجی "تولید دستگاه آبمیوه گیری" پاییز 85 عنوان صفحه فصل اول : شناخت پروژه محصول 6 معرفی Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2483)

كارخانه كشت و صنعت شمال (( هيدروژناسيون روغن نباتي )) استاد مربوطه : جناب آقاي مومني محقق : هادي جمالي – محمدرضا شيرزاد فرد >> پائيز 83 << مقدمه : روغنها و چربيها از زمانهاي بسيار دور يكي از... ادامه متن

کارخانه کشت و صنعت شمال (( هیدروژناسیون روغن نباتی )) استاد مربوطه : جناب آقای مومنی محقق : هادی جمالی – محمدرضا شیرزاد فرد >> پائیز 83 << مقدمه : روغنها و چربیها از زمانهای Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2482)

بسمه تعالي خط مشي هاي اجرايي همراه با راهنماي تدوين برنامه و بودجه سال 1387 شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بخش اول : سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي الف) ساختار سازماني و نيروي انساني از افزايش نيروي انساني غير متخصص و توسعه... ادامه متن

بسمه تعالی خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین برنامه و بودجه سال 1387 شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخش اول : سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی الف) ساختار سازمانی Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2481)

ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری هنوز هم در غالب سازمانها اعم از خصوصی و عمومی، نتیجه عملیات حسابداری (یعنی صورتحسابها و گزارش های مالی) فقط فهرستی ا زارقام و ا عدادی تلقی می شود که حاکی از دریافت و پرداخت وجوه و چگونگی عملیات گذشته می... ادامه متن

ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری هنوز هم در غالب سازمانها اعم از خصوصی و عمومی، نتیجه عملیات حسابداری (یعنی صورتحسابها و گزارش های مالی) فقط فهرستی ا زارقام و ا عدادی تلقی می Read more…

By 92, ago
1

2 (2480)

اصول سیستم های شبکه جزوه كلاسي استاد ازگلي فهرست مطالب : Internet work Basics Intمبانی Introduction to LAN Protocol LANمقدمه ای بر پروتکل Introduction to WAN Protocol WAN مقدمه ای بر... ادامه متن

اصول سیستم های شبکه جزوه کلاسی استاد ازگلی فهرست مطالب : Internet work Basics Intمبانی Introduction to LAN Protocol LANمقدمه ای بر پروتکل Introduction to WAN Protocol WAN مقدمه ای بر پروتکل Bridging and switching Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2479)

18288002225040فصل اول : اطلاعات مربوط به پژوهش 00فصل اول : اطلاعات مربوط به پژوهش «الهي قبلة عارفان خورشيد روي توست و مسجد اقصي دلها حريم كوي توست ، نظري به سوي ما فرما كه نظر ما به سوي توست . » 1- مقدمه كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در... ادامه متن

18288002225040فصل اول : اطلاعات مربوط به پژوهش 00فصل اول : اطلاعات مربوط به پژوهش «الهی قبله عارفان خورشید روی توست و مسجد اقصی دلها حریم کوی توست ، نظری به سوی ما فرما که نظر Read more…

By 92, ago
background