پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد سازمان ملل متحد

رابطه با جنبههای حقوقی نظم نوین اقتصادی بینالمللی” این اعلامیه با تأکید بر اعلامیههای قبلی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در راستای مادهی 13 منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

جدیدی آنها را استثمار کنند.در مقابل گروهی دیگر آن را پروژهای مقبول میدانند؛ برای مثال لویس جیقه معتقد است: “جهانی شدن برخلاف تصور برخی‏ها، استعمار نیست، بلکه مشارکتی مؤثر و سودمند در یک اقتصاد جدید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد جنگ جهانی دوم

همان کشورهای صنعتی، ثروتمند، قدرتمند، پیشرفته با استانداردهای بالای زندگی میباشند؛ جهان دوم- که همان کمونیسم شرق بود- از لحاظ ایدئولوژیکی دیگر وجود ندارد؛ و جهان سوم تعبیری منتقدانه است که شامل کشورهای درحالتوسعه، فقیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

به همراه داشت برای مثال عقاید برخی اندیشمندان بدین صورت بود:همانطور که پیشتر اشاره شد، به عقیده محمد بجاوی، قاضی و رئیس اسبق دیوان بینالمللی دادگستری، “حق توسعه یک حق بنیادین حقوق بشری است.” او ادامه مطلب…

By 92, ago