پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع قصد مجرمانه

شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

ع میتوان گفت توسعهی اقتصادی عادلانه در سطح ملی میتواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعهی اقتصادی بینالمللی، برای همهی کشورهای جهان بر پایهی انصاف و عدالت و برابری باشد.گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع معاونت در جرم

که تعدد جنایتکاران در مرحله تفکر و تصمیم مفروضاست وآنمرحله قبلازعملیات مادی جرمیکه فاعل و شریک و معاون اقدام به آن میکنند.5زمانیکه فکر ارتکاب جرم در ذهن فاعل وجود دارد و دیگری با ایجاد اطمینان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع معاونت در جرم

مساله مطرح میشود که آیا معاونت در جرایمترک فعل هممصداق پیدا میکند یا خیر؟ عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل میشود و باتوجهبه اینکه معاونت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع معاونت در جرم

با وضع ماده 726 ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر ادامه مطلب…

By 92, ago