پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس

سالیسیلیک اسید در (جدول 4-5) و (نمودار 4-26) نشان می‌دهد که افزایش سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد می‌شود، بهطوری که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان 0295/0 گرم مربوط به سالیسیلیک ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، بازدارندگی، گیاهان دارویی

(سرمدنیا، 1375). حضور آب به عنوان مهمترین عامل فیزیولوژیکی لازم برای جوانه‌زنی بذر شناخته شده است؛ و این مطالب که چه مقدار آب و تحت چه فشارهای فیزیکی لازم است، همیشه یک سوال اساسی بوده ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، مکانیزاسیون، بهبود کیفیت

میکند. کاهش فتوسنتز با افزایش شوری با بستهشدن روزنهها موجب کاهش فشار جزیی CO2 بین سلولی یا عوامل غیرروزنهای میشود (Kafi et al., 2009). تجمع مقادیر سمی نمکها در آپوپلاست برگها موجب پسابیدگی و کاهش ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق اثرات ثابت، تحلیل داده، مدل رگرسیون

زمانيکه از دادههاي ترکيبي استفاده ميشود، به منظور تخمين مدل رگرسيون، از يكي از روش‌هاي اثرات مشترك، اثرات ثابت و اثرات تصادفي استفاده مي‌شود. براي تشخيص روش تخمين مناسب بايد آزمونهاي مختلفي انجام داد. بدين ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق معنادار بودن، آزمون فرضیه، بازده غیر عادی

صاحبان سهام صنعت بر اساس فرضیه فرعی 4 برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت از رگرسیون چند متغیره زیر استفاده ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago