پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های کیفیت زندگی، مددکاری اجتماعی، بهبود کیفی، بهبود کیفیت

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 57داده های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………… 57داده های استنباطی پژوهش …………………………………………………………………………………………… 66 فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری،محدودیت ها و پیشنهاداتمقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 71بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 71پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………… 75پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………… 76محدودیت های پژوهش ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد آموزش زبان، یادگیری اجتماعی، توانش ارتباطی، وابستگی متقابل

شود. زبان آموز به این ترتیب به معنا و مضمون پیام پی می برد. پس از آن، شروع به گردآوری کلی زبان از این مجموعه پیام ها می نماید(همان، ص 127). به طور کلی، به ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه منابع انسانی، سرمایه انسانی، مدیریت منابع انسانی، جامعه آماری

نیز متغیر میانجی که موضوع بحث ما در این تحقیق را تشکیل می دهند ، در این فصل اطلاعات لازم در خصوص روش اجرای تحقیق،روش جمع آوری اطلاعات، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه،روایی ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت استعداد، سرمایه انسانی، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی

به انتظارها و نيازهاي آينده سازمان به روز نگه دارند. (تاج الدین و معالی تفتی ،۱۳۸۷) 2-۳-1-2-5) همسو سازی و نگهداری استعدادها70سؤال اساسي در اين مرحله اين است كه چگونه مي توان كاركنان را حفظ ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت استعداد، کسب و کار، سرمایه انسانی، مدیریت راهبرد

پرتلاطم است ، تا بدين وسيله نيازهاي تجاري سازمان و نيازهاي فردي و گروهي كاركنانش از طريق طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي منسجم و عملي منابع انساني تأمين شود. (آرمسترانگ ،۲۰۰۶)صالح زاده ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، عزت نفس

مدل سرمایه انسانی فونگ :فونگ21 (۲۰۰۳) در مطالعات خود سرمایه انسانی یک سازمان را به سه طبقه تقسیم نمود، سرمایه فکری انسانی، سرمایه اجتماعی انسانی و سرمایه عاطفی انسانی.وی نشان داد که این سه عنصر ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع تأمین مالی، ساختار سرمایه، منابع مالی، هزینه سرمایه

2004).2-3-1-5- ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی هاكمتر از واقع گزارش كردن بدهيها، بيانگر قصور در ثبت بدهيهاي برآوردي و احتمالي است. در حقيقت، بيانگر آن است كه در شركت بدهيهاي ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع وفاداری مشتری، رضایت مندی مشتری، عملکرد کارکنان، ارزش ادراک شده

18- بانکازصمیمقلبدرفکرمنفعتمشتریانخوداست. 19- ساعاتکاريبانک برايشمامناسباست.عملکرد کارکنان 20. بطورکلی،ارزشخدماتارائهشدهازسويبانکرامی دانید. 21. بادرنظرگرفتنزمان،تلاشوپولصرفشده،تواناییکلیبانکبراي برآوردهکردننیازهاوخواستههايخودرا میدانم. ارزش ادراک شده 22. احساساتمننسبتبهخدماتارائهشدهازسويبانکبصورت عالیتوصیف. می شود رضایتمندی مشتری 23.ویژگیهاوخصوصیاتمثبتبانکرابه دیگراننیزمیگویید. 24.براياستفادهازخدماتبانکی،بانکرابه دوستانوخویشاوندانخودتوصیهمینمایید. 25.تمایلبهادامههمکاريواستفادهازخدمات این بانک رادارید. 26.در صورت نیاز به ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع سیستم بانکی، صنعت بانکداری، انقلاب اسلامی، نظام بانکی

ايجاد علاقه و اشتياق در كارمند به ابزار صميميت در انجام وظيفه و علاقه واقعي و قلبي او به پيشرفت سازمان متبوع خود. در اين مسأله دو عامل دخيل مي‌باشند: يكي تأمين نيازهاي مادي كارمند ادامه مطلب…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع جذب مشتریان، هزینه های مالی، جذب مشتری، حقوق و دستمزد

_ ارزش احساسي که به پيامدهاي رواني و عاطفي محصول و توانايي و قابليت محصول در برانگيختن احساسات و خلق موقعيتهاي جذاب بر مي گردد. _ ارزش شناختي که به جنبه هاي نو وشگفت کننده ادامه مطلب…

By yazoa, ago