دانلود پایان نامه
4- رضایت شفاهی 49
5- توافق دو اراده 50

6- اهلیت 54
7- مورد معامله در قرارداد معالجه 55
فصل دوم: ماهیت، اوصاف، و شرایط قراردادهای درمان 57
مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای درمان 58
گفتار اول : نظریه اجاره بودن قرارداد درمان 59
الف: نظریه عقد اجاره اشخاص 60
1- اجیر خاص 60
2- اجیر عام یا مشترک 61
ب: ایرادات وارد بر نظریه اجاره بودن قرارداد درمان 63
گفتار دوم : نظریه جعاله بودن قرارداد درمان 66
الف: مزایا و معایب جعاله بودن قرارداد درمان 68
گفتار سوم : نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان 69
الف: انتقادات وارد بر نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان 73
گفتار چهارم : نظریه قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان 75
الف: معیارهای تمیز قرارداد کار با مقاطعه کاری 76
ب: مفهوم تبعیت حقوقی و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان 78
ج: دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی 81
د: انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان 82
گفتار پنجم: نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان 83
مبحث دوم : اوصاف عقد درمان 85
گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان 85
الف) تعریف و مبنای تقسیم 85
ب) ضابطه تشخیص 86
ج) انتقاد از تقسیم و فایده آن 86
د) قالب بندی قرارداد درمان 89
گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد درمان 90
الف) تعریف و مبنای تقسیم 90
ب) قالب بندی قرارداد درمان 90
گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان 93
الف) تعریف 93
ب) فایده و اثر تقسیم 94
ج) قالب بندی عقد درمان 95
گفتار چهارم: مستمر یا فوری بودن قرارداد درمان 98
الف) تعریف 98
ب) فایده و اثر تقسیم 99
ج) قالب بندی عقد درمان 100
مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان 100
گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان 100
الف) مالیت داشتن 100
ب) معین و معلوم بودن 102
ج) نفع عقلایی داشتن 103
د) مشروع بودن 105
هـ) مقدور بودن 106
گفتار دوم : شرایط خصوصی قرارداد درمان 107

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل سوم: آثار قراردادهای درمان 110
مبحث اول : تعهدات طرفین قرارداد111
گفتار اول :تعهدات درمانگر 111
الف) حفظ اسرار بیمار 112
ب)موارد جواز افشای اسرار 116
1- رضایت بیمار 116
2- اعلام بیماری واگیردار 117
3- اعلام جرایم 119
4- ادای شهادت در برابر دادگاه 119
ج) اخذ رضایت به درمان 120
1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها 123
2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی 125
د) حق مراجعه به پرونده های پزشکی 128
هـ) ارائه آگاهی لازم به بیمار 131
گفتار دوم : تعهدات بیمار 137
الف) حق الزحمه درمان 137

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) تعهد به دادن اطلاعات 141
مبحث دوم : ضمانت اجرای قرارداد 144
گفتار اول : الزام به ایفاء تعهد 144


دیدگاهتان را بنویسید