دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان موضوع تحقیق 2
ب) پیشینه تحقیق 3
ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق 3
د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق 3

ه) اهداف تحقیق4
و) روش تحقیق 5
ز) تقسیم‌بندی مطالب5
فصل اول کلیات6
مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی 6
گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی6
بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت7
بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی8
بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدنی8
بندچهارم) انواع مسئولیّت 10
الف) مسئولیّت اخلاقی10

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) مسئولیّت کیفری 10
ج) مسئولیّت اداری11
د) مسئولیّت‌مدنی12
1) انواع مسئولیّت‌مدنی 12
1-1) مسئولیّت قراردادی 12
1-2) مسئولیّت قهری 13
2) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی13
گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی 14
بنداوّل) نظریّه تقصبر 14
الف) تشخیص تقصیر15
ب) انواع تقصیر15
ج) تحوّل مفهوم تقصیر 16
بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)17
بند سوم) نظریّه مختلط17
بند چهارم) نظریّه تضمین حق 18
گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران18
بند اوّل) قانون اساسی 19
بنددوّم) قانون کار19
بند سوم) قانون مجازات اسلامی 19
بند چهارم) قانون مدنی 20
بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی21
گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی22
بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص22
بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر25
بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر 26
الف) مسئولیّت‌مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان 26
ب) مسئولیّت‌مدنی والدین نسبت به فرزندان خود 26
بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان 26
مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت30
گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت 30
بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت31
بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی 32
بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت 33
بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت 33
گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت 34
بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت34
بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر35
الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت35
ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت36
1) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت 36
2) تقصیر دولت 40
بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیردولت42
الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر43
ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت43
ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران43
بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت44
الف) اصل قانونی بودن44
ب) اصل مسئولیّت45
گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی 45
بنداول) وجودضرر46
بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 46
بندسوم) فعل زیان بار49
گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت49
بنداوّل) اجتماع سبب وشرط 50
بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر50
بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب 50
الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب51
ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر52
ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک 52
د) نظریّه سبب مناسب و متعارف 53
بندچهارم) دخالت عوامل خارجی 54
الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی 54
ب) دخالت شخص ثالث 55
خلاصه فصل اول55
فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص 57
مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی 57

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس 57
بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت58
بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش 60
بندسوم) اهداف آموزش و پرورش60
بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن61

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان62
بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس62
بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان 63
بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس64
بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی 64
گفتار سوم) اوّلیای آموزشی65
بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش65
بند دوّم) معاون آموزش و پرورش 65
بند سوم) مدیر و معاون مدرسه 65
بند چهارم) معلم و مربی 65
گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن67
بند اوّل) مدرسه و انواع آن 67
بند دوّم) فضای کارگاه 68
بندسوم) فضای آزمایشگاه69
بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی 69
مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان 70
گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش 71
بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت 71
بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل 71
بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها 71
بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان72
گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان 74
بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین 74
بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس 75
بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی75
بندچهارم) مسئولیّت‌مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی76
گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت‌مدنی)..80
بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م80
بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن83
بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز86
بندچهارم) ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی و مادّه 1216 قانون مدنی87
گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدنی دولت در برابر دانش‌آموزان 88
بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان88
بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش 89
بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس89
بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت89
خلاصه فصل دوم90
فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت92
مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا92
گفتار اوّل: مفهوم حادثه 93
بند اوّل) تعریف حادثه 93
بند دوّم) انواع حادثه93
بند سوم)حوادث مدرسه‌ای94
بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای94
گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی 95
بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی 95
بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)95
بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات 96
بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی 96
گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس 96
بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس 96
بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار97
بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی 98
بند چهارم) راه‌های پیشگیری 98
گفتارچهارم) ایمنی در مدارس 99
بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس 99
بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس99
بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن 100
بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس101
مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی101
گفتاراوّل: جبران خسارت وارده 102
بند اوّل) مفهوم خسارت 102
بند دوّم) انواع خسارت102
بند سوم) خسارات غیر قابل جبران 107
بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان 108
گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت108
بند اول) جبران عینی109
بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل110
بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن112
بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت114
گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت115
بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن115
بند دوّم) بیمه مسئولیّت 116
الف)مفهوم بیمه مسئولیّت116
ب)انواع بیمه مسئولیّت116
بند سوم) بیمه حوادث 117
الف) تعریف بیمه حوادث 117
ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت 117
ج) بیمه حوادث تحصیلی 117
بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده 118
گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی 118
بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی 119
بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی 120
بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی 120
بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی 121
خلاصه فصل سوم 126
نتیجه128
پیشنهادات132
منابع134
چکیده انگلیسی140
چکیده:
این مطالعه با هدف شناسایی”مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان” تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم”مسئولیّت‌مدنی”، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها”فیش” می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید