دانلود پایان نامه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-16-نوع جرم زنان54
2-17-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان و مردان55
2-18-تئوری های جرم 57
2-18-1-تئوریهای زیستی 57
2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو57

2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو58
2-18-2- تئوری های روانشناختی 60
2-18-3- تئوری های جامعه شناسی62
2-18-3-1-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره ارتکاب جرمات62
2-18-3-2-نظریه های آنومی62
2-18-3-3- نظریه آنومی دورکیم63
2-18-3-4-نظریه آنومی رابرت مرتن64
2-18-3-5-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد64
2-18-3-6-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود66
2-18-3-7-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند67
2-18-3-8-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکر و لمرت67
2-18-3-9-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی68
2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان69
2-20-چارچوب نظری تحقیق70
2-21- مدل مفهومی تحقیق73
2-22-فرضیه های تحقیق75

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید