دانلود پایان نامه
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده………………………………………………………………………………41
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی41

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی41
بند اول:اصل آزادی قرارداد41
کلیات41
بند دوم:اصل آزادی اراده44

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق44
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی46
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی47
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده48
کلیات48
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی58
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده59
الف) اصل اباحه (جواز)60
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها62
بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده68
1.اختیارات مرید در ایقاعات68
2.قصد و خیارات69
3.اخذ به شفعه71
4.اکراه72
5.قصد عدم ایجاد آثار74
6.معامله فضولی76
7.اشتباه78
توضیح و بررسی موارد فوق:79
1. اشتباه در شخص طرف قرارداد.79
2. اشتباه در موضوع مورد معامله.80
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله80
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد81
ج.اشتباه در جنس81
3. اشتباه در نوع عقد.82
8.قصد قرارداد صوری83
9.وصیت87
بند چهارم:نتایج حاکمیت88
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده91

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید