دانلود پایان نامه
سپاس یگانه مهندس هستی،
درود بیکران بر پدر و مادر عزیزم که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، شکوه توانستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم را مدیون آنان هستم.
سپاس بیپایان از همسر عزیز و بینظیرم که اسوه ایمان و مهربانیست.

تشکر فراوان از اساتید فرزانه؛ آقای دکتر مرتضی حسینعلی بیگی، آقای دکتر غلامرضا قدرتیامیری، آقای دکترجواد واثقی امیری و تمامی اساتیدی که در دوران تحصیل چراغ هدایتگر اینجانب بودهاند.
درود بر برادر مهربانم که همواره مایه دلگرمی من بوده است.

تقدیم به:

تمامی ایرانیان بزرگوار و
شهدای سرفراز ایران زمین
چکیده

دوره بهره برداری از سازههای ساخته شده به دست بشر محدود بوده و تحت ه‍یچ شرایط‍ی ابدی نیست. وجود عوامل مختلف داخل‍ی و خارج‍ی باعث م‍یشوند که اجزای سازه دچار آس‍یب شده و سازه تحت بارهای بهرهبرداری دچار مشکل جدی و حت‍ی به طور کامل منهدم شود. شناسایی آسیب در یک سازه در دهههای اخ‍یر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است، زیرا کشف زود هنگام آسیب م‍یتواند از خراب‍ی فاجعه بار سازهها جلوگیری کند. همچن‍ین در صورت تشخ‍یص و رفع به موقع ع‍یوب و آسیب م‍یتوان به عمر مف‍ید سازهها افزود و باعث استفاده به‍ینه از سرمایه مل‍ی و صرفه جویی در مصرف منابع گردید.
در این میان سنجش سلامتی پلها و اطمینان از سطح ایمنی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رخداد آسیبهای کوچک، گرچه کارایی پلها را مختل نمیسازد، اما میتواند رفتار سازه را در برابر بارهای ضربهای و ناگهانی تحت الشعاع قرار دهد و به انهدام ناگهانی ستونها یا عرشهی پل منجر شود. در این پایاننامه، روشهایی نوین، برای تشخیص آسیب در سازه پلهای فولادی با استفاده از اطلاعات استاتیکی و دینامیکی پیشنهاد گردیده است. برای این منظور، مسألهی تشخیص آسیب در پلها، بصورت یک مسألهی معکوس تعریف و توابع هدف مختلفی پیشنهاد شده است. سپس با کمک روشهای بهینهیابی تکاملی به حل مسأله و یافتن پاسخهای بهینه این توابع هدف پرداخته شده است. روشهای بهینهیابی تکاملی، بر مبنای پدیدههای طبیعی استوار بوده و قابلیت جستجوی فضای پاسخ را با رویکردی آماری-احتمالاتی دارا میباشد و لذا قادرند مسائل پیچیده را با سرعت بسیار بالایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. بنابراین از الگوریتمهای متعددی نظیر ژنتیک، اجتماع ذرات، انفجار بزرگ و گروه ذرات باردار در بهینهیابی استفاده شده است. برای یافتن پاسخ مناسب، سعی و خطای بسیار صورت پذیرفته است. در ادامه به منظور بررسی کارایی روشهای ارائه شده، از مثالهای عددی مختلفی نظیر تیر، چهار نوع خرپا و پل قوسی شکل استفاده شده و تحت سناریوهای آسیب مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیرات عواملی چون نوفهها، تعداد مودهای محدود، بررسی شده است. همچنین در مثالی نیز برای کاهش اثرات انتخاب نوع الگوریتم بر پاسخها، سازه بزرگی با الگوریتمهای مختلف بررسی و مورد تشخیص آسیب قرار گرفته است. نتایج در مورد تمام سازههای بررسی شده نشان دهنده کارایی و صحت روشهای پیشنهادی با حضور نوفه در سطحهای بالاست. برای حصول اطمینان از درستی روش پیشنهادی برای تشخیص آسیب در سازههای واقعی، از نتایج آزمایشگاهی یا مثالهای شاهد موجود در این زمینه با هر دو روش پیشنهادی استفاده گردیده است. در نهایت ملاحظه گردید در تشخیص آسیب توسط روش پیشنهادی دوم در سازههای با تعداد اعضای بیشتر و پیچیدهتر، الگوریتم گروه ذرات باردار در مقایسه با سه الگوریتم دیگر جوابهای دقیقتری نتیجه داده است. همچنین این الگوریتم با جمعیت اندک و تعداد تکرار کمتر قادر به شناسایی مکان و مقدار آسیب در المانهای آسیب دیده با دقت بالایی بوده است. در مورد سازههای با تعداد اعضا متوسط و تعداد آسیبهای کمتر، الگوریتمPSOPC جوابهای بهتری ارائه داده است. همچنین لازم به ذکر است در سازههای با تعداد متوسط اعضا و تعداد آسیبهای بیشتر، الگوریتمBB-BC دارای همخوانی بیشتری با روش پیشنهادی و در نتیجه دقت بالاتری بوده است. در انتها میتوان گفت نتایج بدست آمده، مؤید کارایی و دقت مناسب روشهای پیشنهادی در تشخیص آسیب در پلها با وجود نوفه بالا میباشد.
واژههای کلیدی:
پل فولادی، تشخیص آسیب، الگوریتمهای تکاملی، دادههای استاتیکی، دادههای دینامیکی.
فهرست مطالب
“عنوان” “صفحه”
فصل اول- کلیات13
1-1- مقدمه2
1-2- پایش سلامت سازهها4
1-3- آسیب در پلها4
1-4- هدف و گستره رساله حاضر5
1-5- ابعاد رساله8
فصل دوم- مرور ادبیات فنى و تاریخچه مطالعات پیشین2
2-1- مقدمه10
2-2- شناسایی آسیب با استفاده از آنال‍یز تحل‍یل‍ی با فرایند معکوس12
2-2-1- روشهای محاسبه سخت12
2-2-2- روشهای محاسبه نرم13
2- 3- تغییر در خصوصیات مودى13
2- 3- 1- تغییر فرکانس14
2- 3-2- تغییر میرائى16
2- 3-3- تغییر اشکال مودی16
2-4- کنترل پاسخ17
2-5- تغییرات تابع پاسخ فرکانسى و تابع پاسخ ضربه17
2-6- روشهاى احتمالاتی17
2-6-1- مشخصه توابع چگالی احتمال18
2-6- 2- آزمون همبستگى18
2-6-3- تابع وابستگى19
2-7- مدلهاى خانواده ARMA19
2- 8- ماتریس نرمی19
2-9- اصلاح ماتریسهاى مشخصه20
2-10- تئورى انتشار امواج20
2-11- شناسای‍ی آسیب با استفاده از الگوریتم بهینهیابی21
2-11-1- شناسایی آسیب با استفاده از الگوریتم ژنتیک21
2-11-2- تشخیص آسیب بر اساس سایر روشهای بهینهیابی22
2- 12- تشخیص آسیب بر اساس پردازش سیگنالها23
2-12-1- پردازش در حوزه زمان23
2- 12-2- پردازش در حوزه فرکانس25
2-12-2-1- تحلیل فوریه26
2-12-2-2- تبدیل فوریه با زمان کوتاه26
2-12-2-3- تحلیل ویولت (موجک)27
2-12-2-4- بسته ویولتی (ویولت پکت)28
2-12-2-5- تحلیل کرولت ( منحنیک)30
2- 12-3- پردازش در حوزه زمان- فرکانس30
2-12-3-1- ارائه ویگنر- ویل33
2-12-3-2- کلاس کوهن34
2-13-تاریخچه مطالعات در زم‍ینه تشخ‍یص آسیب در سازه پلها35
2-13-1- مقدمه35
2-13-2- تشخ‍یص آسیب در سازه پلها با استفاده از شبکههای عصب‍ی35
2-13-3- تشخ‍یص آسیب در سازه پلها با استفاده از الگوریتم ژنتیک38
2-13-4- تشخ‍یص آسیب در سازه پلها با استفاده از روشهای پردازش سیگنال40
2-13-5- تشخیص آسیب در سازه پل با استفاده از دادههای ناقص42
2-14- تاریخچه مطالعات در زمینه تشخیص آسیب با استفاده از دادههای استاتیکی42
2-15- جمعبندی44
فصل سوم- روشها و الگوریتمهای بیهنهیابی46
3-1- مقدمه47
3-2- انواع روشهای بهینهیابی47
3-2-1- روشهای شمارشی47
3-2-2- روشهای محاسباتی- عددی48
3-2-3- روشهای تکاملی48
3-3- الگوریتم ژنتیک48
3-3-1- مقدمه48
3-3-2-ساختار الگوریتم ژنتیک50
3-3-3-اجزای الگوریتم ژنتیک51
3-3-3-1- متغیرهای طراحی51
3-3-3-1-1- متغیرهای طراحی گسسته51
3-3-3-1-2- متغیرهای طراحی پیوسته52
3-3-3-2- تابع صلاحیت52
3-3-3-2-1- درجهبندی تابع صلاحیت53
3-3-4- عملگرهای ژنتیک55
3-3-4-1- عملگرتکث‍یر56
3-3-4-2- عملگر پ‍یوند57
3-3-4-3- عملگرجهش59
3-3-5- شکاف نسل60
3-3-6- مزایای الگوریتم ژنتیک61
3-4- الگوریتم بهینه یابی گروه ذرات (PSO)61
3-4-1- مقدمه61
3-4-2- نحوه ارتباط بین اجزاء در فرآیند رسیدن به هدف63
3-4-2-1- همسایگی جغرافیایی63
3-4-2-2- همسایگی به شیوه شبکه های اجتماعی63
3-4-3- تشریح روش گروه ذرات64
3-4-3-1- همگرایی الگوریتم PSO66
3-4-3-2- بهبودهای الگوریتم67
3-4-3-3- مواجهه با محدودیتها68
3-4-4- الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل (PSOPC)69
3-5- الگوریتم70
3-5-1- مقدمه70
3-5-2- تشریح روش BB-BC70
3-6- الگوریتم جستجوی سیستم باردارشده (CSS)75
3-6-1- مقدمه75
3-6-1-1- قوانین الکتریکی75
3-6-1-2- قوانین مکانیک نیوتنی76
3-6-2- روش جستجوی سیستم ذرات باردار با متغیرهای پیوسته77
3-6-3- راندمان قوانین CSS84
3-7- سایر الگوریتمها86
3-8- جمعبندی86
فصل چهارم- روشهای پیشنهادی تشخیص آسیب در سازه با الگوریتمهای تکاملی87
4-1- مقدمه88
4-2- روش پیشنهادی اول- استفاده از اطلاعات استاتیکی برای تشخیص آسیب89
4-2-1- فرضیات در استفاده از دادههای استاتیکی89
4-2-2- تشخیص آسیب در سازه بر اساس پاسخهای استاتیکی90
4-2-3- اعمال اثرات نوفه در تشخیص آسیب استاتیکی92
4-3- روش پیشنهادی دوم- استفاده از اطلاعات دینامیکی برای تشخیص آسیب93
4-3-1-فرضیات در استفاده از دادههای دینامیکی93
4-3-2- تشخیص آسیب در سازه بر اساس پاسخهای دینامیکی93
4-3-2-1- روش اول تشخیص آسیب در سازه93
4-3-2-2- روش دوم تشخیص آسیب در سازه95
4-3- 3- اعمال اثرات نوفه در تشخیص آسیب دینامیکی97
4-4- عدم قطعیتها در تشخیص آسیب97
4-5- شیوه انجام تشخیص آسیب98
فصل پنجم- تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق101
5-1- مقدمه102
5-2- سازههای مورد بررسی برای تشخیص آسیب102
5-2-1-مقدمه102
5-2-2- تیر فولادی104
5-2-3- پل خرپایی فولادی104
5-2-3-1-پل خرپایی 1104
5-2-3-2- پل خرپایی ( Belgian) شماره 2105
5-2-3-3- پل خرپایی ( Belgian) شماره 3106
5-2-4- پل قوسی فلزی106
5-3- تشخیص آسیب با استفاده از دادههای استاتیکی108
5-3-1- پل قوسی فولای دو بعدی109
5-3-2- پل خرپایی فولای دو بعدی112
5-3-3- بررسی مدل آزمایشگاهی115
5-4- تشخیص آسیب با استفاده از دادههای دینامیکی122
5-4-1- پل خرپایی فولای دو بعدی123
5-4-2- پل تیر شکل فولای دو بعدی126
5-4-3- پل خرپایی فولای دو بعدی( BELGIAN)129
5-4-4- پل خرپایی فولای دو بعدی(BOWSTRING)133
5-4-5- پل خرپایی فولای136
5-4-6- بررسی مدل آزمایشگاهی139
فصل ششم- نتیجهگیری و پیشنهادات145
6-1- نتیجهگیری145
6-2- پیشنهادات149
مراجع150
پیوست 1- واژه نامه ( فارسی- انگلیسی)160
فهرست شکلها
“عنوان” “صفحه”
شکل 2-1- دسته بندی کلی روشهای تشخیص آسیب10
شکل 2-2- تجزیه سیگنال توسط تبدیل ویولت پکت[80]28
شکل 2-3-الف- تجزیه نمونه‌های زمانی مربوط به دو سیگنال مختلف[36]29
شکل 2-3-ب- تجزیه نمونه‌های زمانی مربوط به دو سیگنال مختلف[36]30

شکل 2-4- فرآیند معمول تشخیص آسیب در سازه پلها [134]41
شکل 2-5- فلوچارت فرآیند محاسباتی تشخیص آسیب[136]42
شکل3-1- درجه بندی خطی در شرایط عادی [148]54
شکل3-2- درجه بندی خطی در شرایط ویژه[148]54
شکل3-3- نحوه انتخاب طرح به وسیله چرخ گردان [148]56
شکل3-4- نحوه عملکرد پیوندیک نقطه ای[148]58
شکل3-5- نحوه عملکرد پیوند دو نقطهای [148]58
شکل3-6- نحوه عملکرد پیوند سه نقطهای [148]58
شکل3-7- نحوه عملکرد پیوند یکنواخت [148]59
شکل3-8- نحوه عملکرد جهش [148]59
شکل 3-9- مقایسه حرکت جمعی و انفرادی پرندگان[149]61
شکل3-10- نحوه حرکت ذره در میان گروه[149]62
شکل3-11- قوانین حرکت ذرات[149]62
شکل3-12- همسایگی جغرافیایی[149]63
شکل3-13-گراف نحوه ارتباط در همسایگی به شیوه شبکههای اجتماعی[149]64
شکل 3-14- تعیین موقعیت و سرعت جدید ذره65
شکل 3-15- (الف) ذره در موقعیت امکانناپذیر ،(ب) ذره در موقعیت امکانپذیر[153]68
شکل 3-16- فلوچارت الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل70
شکل 3-17- گسترده شدن کاندیداهای حل اولیه برروی فضای جستجوی دو بعدی؛ مرکز جرم این کاندیداها با دایره قرمز رنگ مشخص شده است. [155]71
شکل 3-18- مثالی از انباشتگی نقاط در اطراف مرکز جرم پس از 500 تکرار[156]73
شکل-3-19- فلوچارت الگوریتم BB-BC74
شکل 3-20- ترازوی پیچشی کولمب که ذرات باردار A و B در آن قرار دارند[158]75
شکل 3-21- مقایسه میان بزرگی نیروی وارد بر ذره با استفاده از دو رابطه متفاوت[158]80
شکل 3-22- فلوچارت الگوریتم سیستم جستجوی ذرات باردار (CSS)84
شکل4-1- فلوچارت الگوریتم ژنتیک99

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-2- فلوچارت الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل99
شکل 4-3- فلوچارت الگوریتم انفجار بزرگ(BB-BC)100
شکل 4-4- فلوچارت الگوریتم سیستم جستجوی ذرات باردار (CSS)100
شکل 5-1-انواع خرپاهای مورد استفاده در پلها103
شکل 5-2- سازه قوسی شکل مورد استفاده در پلها104
شکل 5-3- سازه پل تیر شکل104
شکل 5-4- پل با سازه خرپایی105
شکل 5-5- هندسه پل خرپایی شکل105
شکل 5-6- هندسه سازه پل خرپایی106
شکل 5-7-الف- هندسه پل قوسی شکل107
شکل 5-7-ب- هندسه پل قوسی شکل با رفتار خرپایی107
شکل 5-8- هندسه پل قوسی شکل به همراه محل های آسیب در سناریوهای اول تا سوم109
شکل 5-9- نتایج تشخیص آسیب در پل قوسی فلزی در سناریو اول111
شکل 5-10- نتایج تشخیص آسیب در پل قوسی فلزی در سناریو دوم111
شکل 5-11- نتایج تشخیص آسیب در پل قوسی فلزی در سناریو سوم111
شکل 5-12- هندسه پل خرپا شکل به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم112
شکل 5-13- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو اول113
شکل 5-14- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو دوم114
شکل 5-15- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو سوم114
شکل 5-16- نصب و راهاندازی سازه خرپایی[161]116
شکل 5-17- نحوه بارگذاری در سازه برای تشخیص آسیب[161]117
شکل 5-18-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول119
شکل 5-19-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول119
شکل 5-20-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم ژنتیک توسط روش پیشنهادی اول120
شکل 5-21-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم ژنتیک توسط روش پیشنهادی اول120
شکل 5-22-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم ژنتیک و گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول121
شکل 5-23-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم ژنتیک و گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول121
شکل 5-24- هندسه پل خرپا شکل به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم123
شکل 5-25- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو اول124
شکل 5-26- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو دوم125
شکل 5-27- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو سوم125
شکل 5-28- هندسه تیر به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم126
شکل 5-29- نتایج تشخیص آسیب در پل تیر شکل فلزی در سناریو اول127
شکل 5-30- نتایج تشخیص آسیب در پل تیر شکل فلزی در سناریو دوم128
شکل 5-31- نتایج تشخیص آسیب در پل تیر شکل فلزی در سناریو سوم128
شکل 5-32- هندسه خرپای انتخابی به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم129
شکل 5-33- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو اول130
شکل 5-34- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو دوم131
شکل 5-35- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو سوم131
شکل 5-36- تاریخچه همگرایی درخرپای بلژیکی در سناریوی اول132
شکل 5-37- خطای نتایج الگوریتم BB-BC در هر مرحله در خرپای بلژیکی و سناریوی سوم133
شکل 5-38- مدل اجزا محدود سازه پل فولادی BOWSTRING134
شکل 5-39- نتایج تشخیص آسیب در پل فلزی در سناریو اول135
شکل 5-40- نتایج تشخیص آسیب در پل فلزی در سناریو دوم135
شکل 5-41- نتایج تشخیص آسیب در پل فلزی در سناریو سوم136
شکل 5-42- مدل اجزا محدود سازه پل فولادی خرپایی137
شکل 5-43- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپای فلزی در سناریو اول138
شکل 5-44- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپای فلزی در سناریو دوم138
شکل 5-45- لرزاننده مغناطیسی[161]139
شکل 5-46- محل نصب لرزاننده و سنسورهای ثبت کننده شتاب[161]140
شکل 5-47- شکلهای مودی برگرفته از نتایج آزمایشگاهی درحالت سالم و آسیب دیده[161]140
شکل 5-48-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم گروه ذرات توسط روش پیشنهادی دوم141
شکل 5-49-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم گروه ذرات توسط روش پیشنهادی دوم142
شکل 5-50- مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم BB-BC توسط روش پیشنهادی دوم142
شکل 5-51-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم BB-BC توسط روش پیشنهادی دوم143

فهرست جدول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

“عنوان” “صفحه”
جدول 2-1- خلاصه شیوههای تشخیص آسیب11
جدول 5-1- سطح مقطع اعضای پل خرپایی105
جدول 5-2- سطح مقطع اعضای پل خرپایی106
جدول 5-3- الف- سطح مقطع اعضای پل قوسی107
جدول 5-3-ب- سطح مقطع اعضای خرپا107
جدول 5-4- سناریوهای مختلف درصد آسیبدیدگی اعضا110
جدول 5-5- بارهای استاتیکی اعمالی به درجات آزادی110
جدول 5-6- سناریوهای مختلف آسیب در پل خرپایی113
جدول 5-7- مشخصات مصالح و سطح مقطع سازه آزمایشگاهی116
جدول 5-8- جدول بارگذاری و اندازهگیری تغییرمکانها قبل اعمال آسیب [161]117
جدول 5-9- سناریوهای مختلف آسیب در پل خرپایی 14 دهانه [161]118
جدول 5-10- سناریوهای مختلف آسیب در پل خرپایی124
جدول 5-11- سناریوهای مختلف آسیب در پل تیر شکل127
جدول 5-12- سناریوهای مختلف آسیب در پل خرپا( BELGIAN)130
جدول 5-13- سناریوهای مختلف آسیب در پل خرپا(BOWSTRING)134
جدول 5-14- سناریوهای مختلف آسیب در پل خرپا137
جدول 5-15- سناریوهای مختلف آسیب در سازه آزمایشگاهی[161]140

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید