دانلود پایان نامه
2-1-1 تعاریف14
2-2- مبانی نظری16
2-2-1 ماکس وبر16
2-2-2 آنتونی گیدنز17

2-2-3 پیر بوردیو21
2-2-3-1 مفهوم منش22
2-2-3-2 مفهوم میدان26
2-2-3-3 مفهوم عمل30
2-2-3-4 مفهوم نماد31
2-2-3-5 مفهوم طبقه31
2-2-3-6 مفهوم مصرف35
2-2-4 کاکرام39
2-2-5 آدلر40
2-2-5-1 مفاهیم اساسی نظریه آدلر41
2-2-5-2 انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر42
2-2-6 تورستین وبلن44
2-3- شاخص های جوانی و سبک زندگی46
2-3-1 امتداد یافتن دوره جوانی47
2-3-2 فردی شدن47
2-3-3 عدم اطمینان و خطر48
2-3-4 ریسک پذیری48
2-3-5 نگرش متفاوت جوانان به کار و فراغت49
2-3-6 برقراری ارتباط به شیوه متفاوت50
2-3-7 مصرف گرایی و مصلحت طلبی50
2-4- اینترنت51
2-4-1 استفاده جوانان از اینترنت در ایران53
2-4-2 ویژگی های اینترنت55
2-4-3 انواع کاربردهای رسانه های مجازی55
2-4-4 آمار استفاده از اینترنت در جهان57
2-4-5 تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگی58
2-4-5-1 کوچک شدن جهان و رشد فرهنگی58
2-4-5-2 خدمات آموزشی و پژوهشی59
2-4-5-3 ارایه خدمات به “شهروند الکترونیک”59
2-4-5-4 توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیک60
2-4-5-5 ایجاد خلاقیت و اخلاق کاری سازنده60
2-4-5-6 تعامل و همزیستی جهانی؛ شکل‌گیری هویت پویا61
2-4-5-7 کثرت‌گرایی فرهنگی62
2-4-5-8 جهانی شدن و حقوق شهروندی62
2-4-6 تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی63
2-4-6-1 بعد اجتماعی63
2-4-6-2 تبدیل اینترنت به ارزش63
2-4-6-3 قبض و بسط باورها64
2-4-6-4 اثرات روانی64
2-4-7 تأثیرات مثبت و منفی فیس بوک بر سبک زندگی65
2-4-7-1 انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی65
2-4-7-2 امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف65
2-4-7-3 شکل گیری و تقویت خرد جمعی65
2-4-7-4 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان66
2-4-7-5 تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی66
2-4-7-6 افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد66
2-4-7-7 فیس بوک و اختلالات روانشناختی66
2-4-7-8 فیس بوک و اعتیاد67
2-5- پیشینه پژوهش67
2-5-1 تحقیقات داخلی67
2-5-2 تحقیقات خارجی75
2-6- چارچوب نظری تحقیق حاضر79
2-6-1 گرایش و رفتارهای زیست محیطی82
2-6-2 مصرف کالاهای فرهنگی82
2-6-3 باورها و رفتارهای دینی83
2-6-4 گرایش و رفتارهای بهداشتی83
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه86
3-2- روش تحقیق86
3-3- ابزار گردآوری داده ها87
3-4- اعتبار87
3-5- پایایی88
3-6- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم89
3-6-1 متغیر وابسته89
3-6-2 متغیر مستقل91
3-7- جامعه آماری93
3-8- تعیین حجم نمونه93

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-9- روش نمونه گیری94
3-10- استخراج و پردازش داده ها95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه97
4-1-1 توصیف متغیرهای جمعیتی97
4-1-1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن97
4-1-1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت98
4-1-1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل99
4-1-1-4 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی100
4-1-1-5 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس?درآمد خانوار101
4-1-1-6 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس?102
4-1-1-7 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی103
4-1-2 توصیف متغیر وابسته و ابعاد آن104
4-1-2-1 توصیف بعد مصرف کالاهای فرهنگی104
4-1-2-2 توصیف بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی105
4-1-2-3 توصیف بعد باورها و رفتارهای دینی106
4-1-3 توصیف بعدهای مستقل تحقیق108
4-1-3-1 توصیف متغیر میزان دسترسی به اینترنت108
4-1-3-2 توصیف متغیر میزان استفاده از خدمات اینترنت109
4-1-3-3 توصیف متغیر فعالیت در فیسبوک110
4-2- آزمون فرضیات111
4-2-1 بررسی رابطه بین متغیر های پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن111
4-2-1-1 فرضیه اول112
4-2-1-2 فرضیه دوم113
4-2-2 بررسی رابطه متغیرهای مستقل با سبک زندگی و ابعاد آن116
4-2-2-1 فرضیه چهارم117
4-2-2-2 فرضیه پنجم118
4-2-2-3 فرضیه ششم118
4-2-2-4 فرضیه هفتم119
4-2-2-5 فرضیه هشتم119
4-2-2-6 فرضیه نهم120
4-3- بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مولفه های سبک زندگی120
4-3-1 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مصرف کالاهای فرهنگی120
4-3-2 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی121
4-3-3 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی122
4-3-4 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر باورها و رفتارهای دینی122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه124

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید