دانلود پایان نامه
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی53
گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی54
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی57

الف) اجاره سفری:58
ب) اجاره زمانی:58
ج)اجاره دربست (لخت):59
د) اجاره برای حمل تناژ معیّن:60
ه) اجاره جزئی:60
بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها62

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی63
مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی64
گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر65

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا65
ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده67
ج) چیدن کالا67
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی68
الف) حمل با احتیاط کالا68
ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف68
ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده68
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی69
گفتار اوّل: حقوق داخلی69
گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی76
الف) کنوانسیون بروکسل:77
ب) کنوانسیون هامبورگ:77
ج) کنوانسیون روتردام:79
فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری81
مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی82
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی:84
ب) بلیّات طبیعی:85
ج) جنگ و نتایج آن:86
د) عملیّات دشمنان جامعه:87
و) محدودیّتهای قرنطینه:88
ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار:88
ح) شورش یا اغتشاش:89
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی90
الف) کنوانسیون بروکسل:90
ب) کنوانسیون هامبورگ:90
ج) کنوانسیون روتردام:91
د) قوانین خارجی:92
مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت95
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران95
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی102
الف) کنوانسیون بروکسل:102
ب) کنوانسیون هامبورگ:102
ج) کنوانسیون روتردام:104
د) حقوق فرانسه:105
گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها109
فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی110

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


دیدگاهتان را بنویسید