دانلود پایان نامه
1 ـ 5 گروه همسالان…………………………………………………………………………… 42
1 ـ 6 عوامل اجتماعی فرهنگی……………………………………………………………….. 44
1 ـ 7 تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده………………………………………… 46
1 ـ 8 تاثیر رسانه ها بر شکل گیری هویت………………………………………………….. 47
جهانی شدن رسانه ها ……………………. ………………………………………………….. 49
مراحل شکل گیری هویت……………………………………………………………………… 50
بنیان های هویتی ………………………………………………………………………………..50
نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون………………………………………………………… 52
مرحله 1 ـ رشد روانی ـ اجتماعی اقتصاد در برابر بی اعتمادی……………………………. 52
مرحله 2 ـ رشد روانی ـ اجتماعی : خودگرایی و اتکا به نفس در برابر شرم و شک……….. 52
مرحله 3 رشد روانی ـ اجتماعی ابتکار در برابر گناه……………………………………….. 53
مرحله 4 رشد روانی ـ اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت……………………………….. 53
مرحله 5 رشد روانی ـ اجتماعی : هویت دربرابر گم گشتگی………………………………. 53
مرحله 6 رشد روانی ـ اجتماعی : تعلق در برابر انزوا……………………………………… 54
مرحله 7 : رشد روانی ـ اجتماعی : فعالیت در برابر رکود…………………………………. 54
مرحله 8 : رشد روانی ـ اجتماعی : یکپارچگی در برابرناامیدی……………………………. 54
دیدگاه لوونیگر…………………………………………………………………………………. 55
روند هویت یابی در نوجوانی و جوانی……………………………………………………….. 56
نظریه های هویت یابی……………………………………………………………………….. 56
هویت یابی جوانان ………………………………………………………………………………57
وقفه هویت یابی………………………………………………………………………………… 60
تعلق ……………………………………………………………………………………………..60
پراکندگی هویت………………………………………………………………………………… 60
انواع هویت یابی نوجوانان……………………………………………………………………. 61
بحران هویت……………………………………………………………………………………. 61

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….. 61
شکل گیری احساس هویت……………………………………………………………………… 63
تاثیر بحران هویت بر جوانان…………………………………………………………………. 64
هویت و جنسیت………………………………………………………………………………… 66
شکل گیری هویت و جنسیت…………………………………………………………………… 67
دانشگاه و شکل گیری هویت دانشجویی………………………………………………………. 68
تعریف اصلاحات………………………………………………………………………………. 68
هویت دانشگاه………………………………………………………………………………….. 68
دانشجو………………………………………………………………………………………….. 68
هویت علمی دانشجو……………………………………………………………………………. 69
شکل گیری هویت دانشگاهی …………………………………………………………………..69
شکل گیری هویت و رشته های تحصیلی…………………………………………………….. 70
نقش دانشگاه در تربیت هویت جوانان………………………………………………………… 71

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید