دانلود پایان نامه
فصل دوم:71
روابط سببی امام علی (علیه السلام)71
وفرزندانش با خلفا71

گفتار اول: همسران امام علی72
الف) علل ازدواج‌های مکرر حضرت علی(علیه السلام)72
ب) ازدواج با کنیزان75
گفتار دوم: فرزندان حضرت علی(علیه السلام)77
پسران امام علی78
الف) ازدواج درون خاندانی پسران امام علی78
ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا80
دختران امام علی80
الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(علیه السلام)80
ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا82
ازدواج عمر با ام کلثوم84
گفتار سوم: نوادگان حضرت علی (علیه السلام)90
الف) نوادگان پسری90
ب: نوادگان دختری95
ازدواج فرزندان امام علی(علیه السلام)101
فصل سوم:105
روابط سببی امام حسن (علیه السلام)105
و فرزندانش با خاندان خلفا105
گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام106
گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام109
گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام)115
الف) ازدواج پسران امام حسن با خاندان خلفا117
ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام حسن (علیه السلام)117
گفتار چهارم: نوادگان امام حسن علیه السلام123
الف) نوادگان پسری امام حسن123
ب)نوادگان دختری امام حسن125
فصل چهارم:131
روابط سببی امام حسین (علیه السلام)131
و فرزندانش با خاندان خلفا131
گفتار اول: همسران امام حسین(علیه السلام)132
گفتار دوم: فرزندان امام حسین(علیه السلام)134
ازدواج پسران امام حسین (علیه السلام) با خاندان خلفا134
ازدواج دختران امام حسین(علیه السلام) با خاندان خلفا138
1. سکینه138
2. فاطمه بنت الحسین146
ازدواج‌های فاطمه بنت الحسین در منابع148
فصل پنجم:151
روابط سببی امام سجاد(علیه السلام)151
و فرزندانش با خلفا151
گفتار اول: همسران امام سجاد(علیه السلام)152
گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(علیه السلام)154
پسران امام سجاد(علیه السلام)156
الف) ازدواج پسران امام سجاد (علیه السلام) با نسل خلفا157
ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام سجاد (علیه السلام)159
گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (علیه السلام)161
فصل ششم:173
روابط سببی امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)173
و فرزندانش با خلفا174
گفتار اول: امام باقر (علیه السلام)175

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرزندان امام باقر(علیه السلام)178
نوادگان امام محمد باقر(علیه السلام)179
گفتار دوم: امام جعفر صادق(علیه السلام)181
فرزندان امام جعفر صادق (علیه السلام)181
ازدواج فرزندان و نوادگان امام با خارج از خاندان خلفا183
ازدواج درون خاندانی دختران امام جعفر صادق (علیه السلام)184
فهرست منابع189
پیوست‌ها199

مقدمه

بیان مساله
این پایان نامه در صدد است تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.
سوابق تحقیق
این پایان نامه در صدد بررسی روابط سببی علویان با خلفا و نسل خلافت می‌باشد تا کنون کتابی به صورت مستقل و مشخص به ازدواج فرزندان ائمه با فرزندان خلفا تا دو نسل نپرداخته است کتاب‌هایی که در این حوزه نوشته شده است را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد
دسته اول کتاب‌هایی هستند که مساله محور نبوده و در حاشیه به معرفی نام ائمه و فرزندان و احیانا نام همسران آنان پرداخته‌اند
دسته دوم کتاب‌هایی هستند که اگر چه مساله محور بوده اما تک نگاری هستند و فقط یکی از ازدواج‌های محل بحث و تردید را بررسی کرده‌اند از جمله این کتب می‌توان به کتاب‌هایی که در مورد ازدواج‌های ام کلثوم دختر امام علی(علیه السلام) با عمر بن‌الخطاب خلیفه دوم و یا کتاب‌هایی که در مورد ازدواج‌های سکینه دختر امام حسین و فاطمه بنت الحسین نوشته شده است اشاره کرد.
دسته سوم کتاب‌هایی هستند که بیشتر از طرف اهل سنت و به زبان عربی نوشته شده است این کتاب‌ها اگر چه مساله محور بوده و تمام ازدواج‌ها را گزارش کرده‌اند اما تعداد آنان اندک و به ندرت قابل دسترسی است و ثانیا مولفین آنان اهل سنت هستند که دغدغه شیعه را نداشته و در صدد صحت و سقم گزارشات نبوده و به صورت عام نوشته شده است.
کتاب‌های دسته اول:
1ـ کتاب ادب الطف اؤشعراءالحسین(علیه السلام) نوشته جواد شبًر ـ ناشر دارالمرتضی ـ سال چاپ1409ق 1988م
در جلد اول این کتاب اسامی همسران و فرزندان امام حسین آمده اما به ازدواج فرزندان امام حسین یا دیگر ائمه نپرداخته است.
2ـ کتاب موسوعهالکربلا نوشته لبیب بیضون ناشرمؤسسه الاعلمی ـ سال چاپ1427ق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید