مقاله درمورد دانلود ذرّات، ميدان، افزايش

ت در سيال با دانسيته بالا،ناپايداري را تشديد ميکند.جت سيال گسسته ميشود و تشکيل سطح مخروطي را ميدهد.ذرّات توليد شده عمدتاً سايز يکسان نداشته و شکل هندسي نامنظم دارند.کاربرد ميدان باعث توليد ناپايداري شده و شکست قطرات را آسان تر ميکند.در(شکل1-15) مکانيزم شکست در حالات مختلف نشان داده شدهاست. به ادامه مطلب…

مقاله درمورد دانلود الکتريکي، پتانسيل، ميدان

……………………………………………………….135شکل 5-17- بهم خوردن تابع پتانسيل و متمرکز شدن خطوط جريان بين دو قطره در اشکال مختلف بازاء R=1E5……………………….136شکل 5-18- توليد گره ها در ساختار بي نظم و مقايسه آنها………………………………………………………………………………………………………………..137شکل 5-19- پتانسيل الکتريکي و ميدان الکتريکي براي قطره تغيير شکل يافته (Experimental Data)…………………………………………..138شکل 5-20- پتانسيل الکتريکي و مش بندي FEM ادامه مطلب…

مقاله درمورد دانلود تغيير، (سطر، بررسي

…………………………………………………..40شکل 2-4- حجم کنترل جريان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45شکل 3-1- توزيع نيروهاي الکتريکي بر روي سطح حباب……………………………………………………………………………………………………………………….53شکل 4-1-الف نمايي از setup آزمايش (a) و مختصات (b) و قطر قطره (c)……………………………………………………………………………………..66شکل 4-1-ب نمايي از محيط GetData-Graph digitizer (سطر بالا) و ulead video studio (سطر پايين)……………………………………………68شکل 4-2- تغيير شکل قطره از نقطه سکون تا آستانه ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد نمایشنامه، زمان روایی، دوره های تاریخی

چه بسا راوی را برای ما جذّاب تر می کند و همسو شدن با او همراه با مکاشفه ای برای کشف این مرز را محقق می گرداند. خانجون راویی مداخله گر است، اطلاعاتی فرای گفتمان روایی به ما عرضه می کند. راوی اصلی با بیان اطلاعاتی پیشاپیش از نقل آنها ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد نمایشنامه، جامعه شناختی، ساختمان سازی

زندگی می کند. از دلخوشی های نزهت جهان این است که میان پنج دری بایستد و به باغ که همیشه زیر باران زیباتر از گذشته است خیره بماند. خدمتگزاران و دیگر زنانِ باغ، نزهت جهان را بسیار دوست می دارند و تحمّل اندوه و حسرت ریشه دوانیده در وجود او ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد نمایشنامه، ادبیات نمایشی، انعطاف پذیری

نقطه دید درونی متغیر و چندگانه به کاررفته باشد، تعیین اینکه کدام نسخه از رویدادهای روایت شده به حقیقت نزدیک تر است بر عهده ما خواهد بود.3-4-2- گفتمان غیرمستقیم آزاد88 گفتمان غیر مستقیم آزاد شاخه ای از اقسام گفتار است. در این جا برای روشن تر شدن موضوع ابتدا به ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد ادبیات مدرن، روایت شناسی، شخصیت پردازی

ذکر شدن) آن در متن؛ بسامد به تکرار ربط دارد. این تکرار به رابطه بین رخدادهای داستان و روایت شدن آن ها در متن ارتباط دارد. تکرار ساختی ذهنی است که با حذف کیفیات خاص هر اتفاق و حفظ کیفیات مشترک آن اتفاق با سایر اتفاقات حادث می شود.تکرار روابط ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد نظام ارزشی، متن داستانی، نظام ارزش ها

ر یاکوبسن بسیار کلی بوده و می تواند مؤلف و راوی را هم شامل شود. مفهوم خطابگر مستقیماً به زبان گفتار اشاره دارد. یاکوبسن این الگو را با شش کارکرد زبان ارتباط می دهد. 1. کارکرد ارجاعی: روابط میان پیام و هدف مورد اشاره پیام (زمینه متن روایی در الگوی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره نمایشنامه، جامعه شناختی، ساختمان سازی

باغ و باران و خواندن اشعار شاتوبریان است. او به خاطر بی مهری که از سمت همسرش(فُروغ حشام) دیده زندگی توأم با حسرت و اندوه را سپری می کند. نزهت جهان نمی تواند فرزند بیاورد و به عبارتی نازاست و این نَقص، فروغ حشام را از او دور کرده است. ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره نمایشنامه، ادبیات نمایشی، عدم اطمینان

تر آن،‌ فلان کانونی شدگی به کار رفته است. نوع کانونی شدگی برگزیده شاید نه فقط بر نوع رویدادهای نقل شده و نقل آن ها بلکه بر پردازش و تفسیر ما از آن ها نیز تاثیر بگذارد. بنابراین، اگر کانونی شدگی بیرونی به کار رفته باشد ارزیابی احساسات شخصیت ها،‌ ادامه مطلب…