پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع حقوق مالکیت فکری

ی مثل حق طلب، حق مالکیت، حق انتفاع قابلیت تقویم به پول و مبادله اقتصادی یا معاوضات تجاری را دارند، لکن برخلاف حقوق مالی، حقوق غیرمالی همانند زوجیت، ابوت، حق حضانت فقط یک نوع امتیاز ادامه مطلب…

By 92, ago