پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

که تعدد جنایتکاران در مرحله تفکر و تصمیم مفروضاست وآنمرحله قبلازعملیات مادی جرمیکه فاعل و شریک و معاون اقدام به آن میکنند.5زمانیکه فکر ارتکاب جرم در ذهن فاعل وجود دارد و دیگری با ایجاد اطمینان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

مساله مطرح میشود که آیا معاونت در جرایمترک فعل هممصداق پیدا میکند یا خیر؟ عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل میشود و باتوجهبه اینکه معاونت ادامه مطلب…

By 92, ago