دانلود پایان نامه

همکاران( 2014) در مقاله ی خود شواهدی از حباب قیمت مسکن که به بخش مسکن درون استانی در کشور چین اشاره داشته است و مطالعه این مقاله به افزایش قیمت مسکن دراستانهای چین بین سالهای 2000 تا 2014 پرداخته و به دلایل و ریشه های تشکیل آن اشاره می کند و از مدل همبستگی خطای برداری استفاده کرده و علت سرایت آن به نقاط دیگر را ارزیابی نموده است .
ون و همکاران(2015) به تقاضای مسکن و عرضه پول پرداختند . در این مقاله مدل جدید کینزی تصادفی پویا برای برقراری تعادل عمومی در نوسانات بازار مسکن چین مورد بررسی قرار گرفته است و در آن به نوسانات قیمت مسکن در چین به ویژه با تمرکز بر نقش تقاضای مسکن و شوک آن با عرضه پول پرداخته شده است و از یک مدل جدید کینزی تصادفی پویا برای برقراری تعادل عمومی استفاده شده است .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید